Název subjektu: Dopamine s.r.o.

IČO: 09348824

Spisová značka: C 334896 vedená u Městského soudu v Praze

Den zápisu: 21. července 2020

Sídlo: Záhřebská 247/37, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Dodací podmínky

Objednávku při osobním odběru je možné vyzvednout nejdříve do 2 hodin. Vždy vyčkejte pokynu personálu. Objednávky lze vyzvedávat v pracovní dobu, mimo tuto dobu jenom podle dohody.

Poplatek za doručení po Praze je 220Kč pro objednávky do 2500 Kč 

Doručení po Praze pro objednávky od 2500 Kč  je zdarma 

Doručení mimo Prahu je možné, kalkulace ceny se děla individuálně podle vzdáleností od prodejny.

Zboží je doručeno na sjednané místo a vydáno příjemci v přepravní lhůtě, kterou si kupující volí.  Vždy je třeba, aby kupující důkladně zkontroloval správnost adresy, telefonních čísel a dalších specifikací, které ovlivňují správnost a rychlost dodání zboží.

Příjemce musí být v domluvený čas dodání přítomen na sjednaném místě. Není-li příjemce přítomen, může dopravce, dle domluvy, vydat zboží i jiné osobě, která se nachází na sjednaném místě. Toto neplatí, pokud si kupující v objednávce písemně vymíní, že zboží musí být předáno příjemci do vlastních rukou. Dopravce není povinen kontrolovat totožnost příjemce.

V případě, že příjemce odmítne zboží převzít nebo že zboží nelze doručit, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti příjemce ani jiné oprávněné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito obchodními podmínkami zboží v místě doručení předat, informace se předává kupujícímu a prodávající čeká na delší instrukce. Cenu za plnění dalších instrukcí hradí kupující. Nebudou-li další instrukce dopravci sděleny do 10 minut nebo nebude-li možné tyto instrukce splnit, dopravce přepraví zboží zpět prodávajícímu. Povinnost dopravce doručit zboží je tak splněna vrácením zboží prodávajícímu. Vrácen zboží prodávajícímu, či přejezd na novou adresu je účtován individuálně.

Z důvodu nezastižení adresáta na určeném místě lze provést opakované doručení zboží. Bylo-li opakované doručení zboží způsobeno vinou chybných nebo neúplných údajů v kontaktech na příjemce ze strany kupujícího, náleží prodávajícímu poplatek za opakované doručení ve výši dvojnásobku poplatku za běžné doručení. Opakované doručení zboží bude provedeno v nejkratší dodací lhůtě po uhrazení poplatku, nebo ve sděleném termínu, kdy se bude příjemce nacházet na dané adrese. Poplatek lze uhradit osobně na provozovně nebo převodem na učet. V případě neuhrazení poplatku ze strany kupujícího je zásilka považována za vyřízenou, i když nedošlo k převzetí zboží příjemcem.

Stornování objednávky

Kupující může stornovat objednávku písemnou formou v podobě e-mailu zaslaného na adresu: info@dopamine-flower.cz nebo telefonicky. Objednávky lze stornovat pouze do 24 hodin před termínem doručení objednaného zboží příjemci.

Podmínky vrácení peněz

Příjemce přebírá zboží svým podpisem a zároveň stvrzuje, že zboží převzal v dobrém stavu. V případě, že je zboží poškozeno (např. polámané květiny), je příjemce před převzetím zboží povinen oznámit toto poškození prodávajícímu na telefonní číslo uvedené na webových stránkách anebo na mail: info@dopamine-flower.cz a to bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost si zboží prohlédnout. Reklamace přijímáme nejpozději do 24 hodin. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

V případě prokazatelného poškození zboží má kupující právo na jeho výměnu, slevu z ceny zboží nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit. Prodávající však neodpovídá za poškození zboží, které způsobil příjemce.

Záměna květin

Vzhledem k sezónnosti květin a přímé závislosti na dovozu květin ze zahraničí si prodávající vyhrazuje právo záměny druhu nebo barvy květiny ve výši maximálně 25 % oproti fotografii na stránkách internetového obchodu.

V případě nutné záměny vyšší než 25 % prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího a bude dohodnut další postup.

Osobní údaje

Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu na webu 

dopamine-flower.cz a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu dopamine-flower.cz v souladu se zákonem č. 480/2004 sb.

Další práva a povinnosti smluvních stran

- Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

- Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

- Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@dopamine-flower.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

- Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

- Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

- Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 

PODÁNÍM OBJEDNÁVKY KUPUJÍCÍ VYJADŘUJE S TĚMITO OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI SOUHLAS.

Tento web používá soubory cookie, aby vám zajistil co nejlepší zážitek z našich webových stránek.